matriculació 2019/2020

Instruccions i documentació per a emplenar la sol·licitud d’escolarització

Comunicaciolamasia Blocs, L'escola

El període de presentació de sol·licituds per a la matriculació per al curs 2019-2020 serà del 9 al 17 de maig per a E. Infantil i E. Primària, i del 21 al 30 de maig per a E. Secundària. La sol·licitud caldrà emplenar-la telemàticament.

Aquí teniu l’enllaç amb tota la informació de la pàgina web de la Conselleria

En aquesta pàgina trobareu el següent apartat: Assistent d’Admissió Telemàtica Seguiu les instruccions que us trobareu.


Important: Una vegada emplenada, deureu confirmar, imprimir la sol·licitud i presentar-la a la secretaria del centre junt amb la resta de documentació.


Documentació obligatòria

1.- Fotocòpia del DNI del pare, de la mare i de l’alumne

2.- Fotocòpia del llibre de família de la pàgina corresponent al fill a matricular

Documents a aportar, si s’escau:

1.- Per acreditar el domicili familiar cal aportar una fotocòpia del DNI del pare, la mare o el tutor/a i un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, cal adjuntar un certificat de residència (l’empadronament no és vàlid) expedit per l’Ajuntament Com que el lloc de treball de qualsevol dels pares o del tutor té els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, caldrà aportar document que acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball (certificat de l’empresa).

2.- Per acreditar la renda de la unitat familiar cal lliurar l’ANNEX VI emplenat perquè l’administració educativa obtinga confirmació de les dades introduïdes a la sol·licitud.

3.- La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE núm. 277, de 19.11.2003).

4.- La condició de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família segons regula el Decret 179/2013.

5.- La discapacitat dels alumnes, o dels germans, pares o tutors, s’acreditarà per mitjà de la corresponent certificació, emesa per la Conselleria de Benestar Social.

Comparteix: